Εκτύπωση

Οι στόχοι του έργου

Οι στόχοι του έργου είναι:

• Η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους σε σχέση με τα επίπεδα του πληθυσμού και τις τάσεις, με επίτευξη μιας βιώσιμης κατάστασης συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας μέσω ελαχιστοποίησης της ανθρώπινης παρέμβασης στην αρκούδα και των που είναι επιζήμιες για το είδος

• Η διατήρηση της θνησιμότητας του είδους - που προκαλείται από ανθρώπινη αιτία - σε ένα βιώσιμο επίπεδο (δηλαδή, να μην υπερβαίνει το 4% του ελάχιστου κατ 'εκτίμηση πληθυσμού) στην περιοχή του έργου

• Η διατήρηση του αριθμού των ετήσιων αναπαραγωγικών θηλυκών σε όχι λιγότερο από το 10-12% του ελάχιστου κατ 'εκτίμηση πληθυσμού αρκούδας στην περιοχή-στόχο

• Η βελτίωση του επιπέδου ανοχής συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων-στόχων σε σχέση με τη συνύπαρξη τους με την καφέ αρκούδα

• Η βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσδώσει η παρουσία της καφέ αρκούδας στην περιοχή του έργου

• Η αύξηση της γνώσης του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου για τις ειδικές τεχνικές παρακολούθησης και διαχείρισης της αρκούδας

• Να τεθούν σε εφαρμογή αυτοσυντηρούμενες πρωτοβουλίες (όπως η παροχή σκυλιών φύλαξης), που μπορούν να αποτρέψουν συγκρούσεις ανθρώπου-αρκούδας μακροπρόθεσμα.