Εκτύπωση

Το έργο σε περίληψη

Κωδικός έργου: LIFE12 NAT / GR / 000784

Τίτλος έργου:  Δράσεις διατήρησης για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου -αρκούδας στη Βόρεια Πίνδο

Το έργο έχει στόχο τον υπο-πληθυσμό της καφέ αρκούδας (Ursus arctos) της Πίνδου που συνδέεται γεωγραφικά με το 3ο μεγαλύτερο πληθυσμό αρκούδας στην ΕΕ. Ο συνολικός πληθυσμός στην Ελλάδα είναι 475-500 άτομα (Pilidis et al. 2015) από τον οποίο το 35% βρίσκεται στη Β. Πίνδο.

Στοιχεία για το είδος στην Ελλάδα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, κυρίως μέσω προηγούμενων έργων LIFE, δείχνουν ότι η συνύπαρξη αρκούδας -ανθρώπινης παρέμβασης γίνεται ένα αυξανόμενο πρόβλημα για τη διατήρηση του είδους.

Αυτό οφείλεται κυρίως σε τρεις παράγοντες:

i. θετικές τάσεις σε τοπικό επίπεδο για τον υπο-πληθυσμό αρκούδας έχουν οδηγήσει σε διεύρυνση  του πληθυσμού, σε τόπους που ιστορικά αποτελούν μέρος της περιοχής κατανομής του είδους

II. Ο κατακερματισμός των οικοτόπων, η ενόχληση και η επίδραση των εμποδίων  που προκαλείται από υποδομές μεταφορών (για παράδειγμα, την Εγνατία Οδό) και

ίϋ. Η αμέλεια και η έλλειψη της ορθής διαχείρισης των πηγών τροφίμων που προέρχονται από τον άνθρωπο, όπως τα οικιακά απορρίμματα.

Αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες που ευθύνονται για τις καταστάσεις σύγκρουσης του ανθρώπου-αρκούδας, η οποία εάν δεν υποβληθεί σε κατάλληλη διαχείριση, είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο όλες τις προηγούμενες προσπάθειες που έχουν αναπτυχθεί, προκειμένου να υπάρχει το είδος σε  "επαρκώς ευνοϊκή» κατάσταση διατήρησης.

Οι κύριες απειλές για το είδος, που περιλαμβάνει τη θνησιμότητα της αρκούδας που προκαλείται από τον άνθρωπο, είναι η υποβάθμιση των οικοτόπων και η απώλεια των ενδιαιτημάτων, καθώς και το ανεπαρκές επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μεταξύ των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων-στόχων.

Διάρκεια έργου : τρία (3) έτη και εννέα (9) μήνες, από 01/10/2013 έως 30/06/2017

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1,582,160.00 €

Συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου life Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 1,186,620.00 €