Εκτύπωση

Αναμενόμενα αποτελέσματα

• Να διατηρηθεί το επίπεδο θνησιμότητας που προκαλείται από ανθρώπινη αιτία στο <4% του ελάχιστου εκτιμόμενου πληθυσμού αρκούδας στην περιοχή του έργου. Ο αριθμός των ετήσιων αναπαραγωγικών θηλυκών να είναι μικρότερος από το 10-12% του ελάχιστου κατ’ εκτίμηση πληθυσμού αρκούδας στην περιοχή.

• Τουλάχιστον 10 περιπτώσεις ανθρώπινης παρέμβασης σε αρκούδα να αντιμετωπίζονται και να διαχειρίζονται με επιτυχία σε ετήσια βάση

• Να βελτιωθούν τα επίπεδα ανοχής στην αρκούδα των τοπικών κοινοτήτων

• Να βελτιωθεί το επίπεδο πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ομάδων-στόχων

• Να επιτευχθεί η προώθηση της προστιθέμενης αξίας από την παρουσία της καφέ αρκούδας στην περιοχή παρέμβασης του έργου, όπως για παράδειγμα μέσα από τα τοπικά γεωργικά προϊόντα σήμανσης

• Να επιτευχθεί η προώθηση των αξιών του εθελοντισμού υπέρ των στόχων διατήρησης της φύσης